Αρχική > Σεμινάρια > Management & Business > Management Essentials

Management Essentials

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Management Essentials, περιλαμβάνει τη θεωρητική και βιωματική προσέγγιση της ανάπτυξης σύγχρονων διοικητικών μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών προσαρμοσμένα κατάλληλα στις ανάγκες στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών. Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία management με στόχο τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Η θεματολογία καλύπτει τους κυριότερους τομείς στους οποίους εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα στο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως η ανάπτυξη των βασικών αρχών διοίκησης, η ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία, η οργάνωση της εκάστοτε ομάδας, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου και η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων της επιχείρησης. Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:

1.   Ο όρος Management στην πράξη
1.1  Οι βασικές λειτουργίες management και τρόποι εφαρμογής αυτών από τα
        σύγχρονα Στελέχη Επιχειρήσεων (Οργάνωση, Συντονισμός, Έλεγχος, Κατεύθυνση)
1.2  Το περιβάλλον της επιχείρησης & αντιληπτική ικανότητα Στελεχών σε θέματα
        δραστηριοποίησης αυτών
1.3  Η Ιαπωνική Προσέγγιση και ο Κύκλος του Deming
1.4  Βασικά θέματα στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων
1.5  Ηγεσία: έννοια και τρόποι εφαρμογής αυτών από τα Στελέχη μιας Επιχείρησης
1.6  Η Υποκίνηση, ως Εργαλείο Ανάπτυξης και Κερδοφορίας των Επιχειρήσεων

2.   Η Οργάνωση της Ομάδας
2.1  Η έννοια της «Ομάδας» σχηματισμός & λειτουργία αυτής
2.2  Βασικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας
2.3  Φάσεις συγκροτισμού μιας ομάδας & η κατανομή των ρόλων σε αυτή
2.4  Συνοχή και απόδοση μιας ομάδας: πρακτικές υποδείξεις για την αύξηση αυτής

3.   Feedback (Αποτελεσματική Eπικοινωνία)
3.1  Η έννοια της «επικοινωνίας» και η σπουδαιότητα εφαρμογής αυτής από τις
        Σύγχρονες Επιχειρήσεις
3.2  Μορφές και είδη επικοινωνίας , με ιδιαίτερη έμφαση στην Αποτελεσματική
        Επικοινωνία
3.3  Βασικά λάθη κατά τη διεξαγωγή της επικοινωνίας, και τρόποι διόρθωσης αυτών
3.4  Η σπουδαιότητα ανατροφοδότησης της επικοινωνίας και τρόποι εφαρμογής 
        αυτών
 
4.   People Management
4.1  H σπουδαιότητα βελτίωσης της εταιρικής επικοινωνίας: βασικοί δίαυλοι
        επικοινωνίας και τρόποι χρησιμοποίησης αυτών
4.2  H ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων, με τις διαδικασίες λειτουργίας και
        με τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού
4.3  Ενδυνάμωση της υπευθυνότητας των ατόμων για την αντιμετώπιση δύσκολων
        καταστάσεων μέσα από κατευθυντήριες οδηγίες του Team Manager
4.4  Η συμβολή και συμμετοχή του Manager στην ανάπτυξη των ατομικών και ομαδικών
       ταλέντων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού

5.   Παρακίνηση και Ανταμοιβή
5.1  Η έννοια των «κινήτρων» και ο τρόπος εφαρμογής αυτών στις σύγχρονες
        επιχειρήσεις
5.2  Ο ρόλος των κινήτρων στις ομάδες και στα άτομα : ο ανταγωνισμός και η
        αντιπαράθεση μεταξύ αυτών
5.3  Βασικές διακρίσεις κινήτρων με ιδιαίτερη έμφαση: εσωτερικά – εξωτερικά
        κίνητρα, χρηματικά και μη χρηματικά κίνητρα, ατομικά κίνητρα  επιδόσεων
5.4  Χρηματικά ομαδικά κίνητρα & τρόποι συμμετοχής ατόμων στα οικονομικά
        αποτελέσματα της επιχείρησης

6.   Time & Stress Management
6.1  O προγραμματισμός του χρόνου μας: Οι τεχνικές κατάκτησης του χρόνου, οι
        δεκαπέντε χρόνοι και αποτελεσματική χρήση του χρόνου
6.2  Ο ενεργειακός κύκλος και οι προτεραιότητες μας
6.3  Βοηθήματα του προγραμματισμού του χρόνου
6.4  Βραχυπρόθεσμος – μακροπρόθεσμος προγραμματισμός

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Στελέχη επιχειρήσεων που κατέχουν θέσεις ευθύνης, σε φοιτητές, ανέργους καθώς και γενικότερα σε εργαζόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν κάποιες βασικές δεξιότητες σχετικά με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Ημερομηνίες σεμιναρίου